اعـزام دانشجـو گیـل یـار

پرسش های معمول شما

فرم ارزیابی

فرم ارزیابی تحصیلی

با تکمیل این فرم کارشناسان ما در بخش اخذ پذیرش و ویزای دانشجویی شرایط شما را جهت تحصیل در خارج از کشور بررسی می نمایند.

فهرست